STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA ECO ACTIVE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Klub Sportowy nosi nazwę Stowarzyszenie ECO ACTIVE w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania aktywnego stylu życia , upowszechniania idei dbania o kondycję fizyczną w kontakcie z przyrodą , uprawiania sportów z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego , a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Płock terenem działania jest Polska .
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., ustaw o sporcie oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Rozdział II
Cele i środki działania

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  1. działanie na rzecz rekreacji z poszanowaniem  zasobów środowiska naturalnego,
  2. wspieranie czynnego uprawiania sportu ,
  3. wszechstronne propagowanie informacji wspierających aktywny styl życia ,  
  4. promocja i popieranie sportu oraz rekreacji w zgodzie z przyrodą ,  
  5. rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci , młodzieży i dorosłych ,
  6. promowanie działalności sportowej.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. współorganizowanie masowych imprez sportowych , heppeningów , koncertów ,
  2. propagowanie i organizowanie imprez sportowych , szczególnie biegowych
  3. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,  
  4. inne działania realizujące cele statutowe.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić jako odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie, która złoży deklarację członkowską.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 3  członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
  5. zgłaszania inicjatyw zgodnych ze statutem Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
   • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  3. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zebrania członków. Uchwała walnego zebrania członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu  jawnym bezwzględną większością głosów. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie  Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 1. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 1 rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 2. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne .
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór Prezesa Stowarzyszenia, Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 7. uchwalanie budżetu,
 8. uchwalanie wysokości świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
 14. uchwalanie składek członkowskich
 15. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 16. Zarząd składa się z Prezesa ,  2 członków.
 17. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 na kwartał.
 18. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

39.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

 • Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, oraz dwóch członków.
 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 6. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

 • Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 1. Z dobrowolnych składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dochodów z własnej działalności statutowej,
 4. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
 5. dotacji i ofiarności publicznej.
 6. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 • Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

ed0b5b8f

Najnowsze komentarze

  Kategorie

  Miasto Płock – wspierające wydarzenia związane ze sportem, zdrowiem, rekreacją i ekologią, udzieliło również wsparcia naszej inicjatywie organizacji biegu Ultra Pazur. 🙂 Bardzo dziękujemy za zaufanie 🙂

  © 2020 ULTRA PAZUR CIERSZEWO . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.