REGULAMIN

REGULAMIN „ULTRA PAZUR”

Informacje ogólne ULTRA PAZUR , to bieg organizowany na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, kierowany do miłośników sportu i ekologii .

I. Organizator Organizatorem Wydarzenia jest Eco – Challanger Tobiasz Jeziorowski Cierszewo 1 ; 09-414 Brudzeń Duży NIP 774-303-62-52 oraz Stowarzyszenie ECO ACTIVE siedziba 09-410 Płock ul. Czwartaków 20/16.

II. Cel Wydarzenia 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej. 2. Promocja walorów Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. 3. Propagowanie postaw pro ekologicznych . 4. Promowanie Dnia Sprzątania Świata (21 września 2019) 5. Integracja lokalnej społeczności.

III. Miejsce i termin Bieg ULTRA PAZUR, na dystansie 25 km i 50 km odbędzie się 21 września 2019 w miejscowości Cierszewo, około 15 km od Płocka, na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

IV. Program wydarzenia.
20 września 2019 r ( piątek ) • 16:00 – 20:00 – odbiór pakietów startowych 21 września 2019 r. ( sobota ) • 07:00 – 08:30 – odbiór pakietów startowych dla dystansu 50 km • 07:00 – 09:30 – odbiór pakietów startowych dla dystansu 25 km • 08:30 – odprawa zawodników na dystansie 50 km. • 09:00 – rozpoczęcie biegu na dystansie 50 km • 09:30 – odprawa zawodników na dystansie 25 km. • 10:00 – rozpoczęcie biegu na dystansie 25 km • 14:30 – dekoracja zawodników na dystansie 25 km • 15:00 – dekoracja zawodników na dystansie 50 km • 15:00 – zamknięcie trasy dla zawodników na dystansie 25 km • 16:00 – zamknięcie trasy dla zawodników na dystansie 50 km • 18:00 – zakończenie wydarzenia

V. Biuro zawodów. • Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Cierszewie, w budynku głównym Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego • Odbiór pakietów startowych: • 20 września, w Biurze Zawodów, w godzinach 16:00 – 20:00 • 21 września, w Biurze Zawodów, przed rozpoczęciem każdego z biegów tj: 07:00 – 08:30 dla dystansu 50 km 07:00 – 09:30 dla dystansu 25 km • Pakiet startowy wraz z chipem, można odbierać jedynie osobiście, za okazaniem dowodu tożsamości. • Nieodebrane pakiety, pozostają w posiadaniu Organizatora, bez możliwości odebrania ich w terminie innym, niż wskazane w Regulaminie.

VI. Trasa
• Trasa Biegu ULTRA PAZUR, w całości poprowadzona będzie na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, leśnymi i szutrowymi drogami, biegnącymi w większości po oznaczonych szlakach turystycznych. • Trasa Biegu, wyznaczona będzie na pętli o długości 25 km. • Trasa nie jest atestowana. • Trasa będzie oznakowana. Sposób znakowania, zostanie ustalony i podany do wiadomości przez Organizatora w odrębnym komunikacie • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przygotowanie zawodników do pokonania trasy o charakterze terenowym, o średnim stopniu trudności. • Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z mapą trasy przed biegiem. • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zboczenia z trasy przez uczestnika lub zagubienia się uczestnika pomimo oznaczeń trasy.

VII. Informacje o Biegu. • Bieg ULTRA PAZUR, rozegrany zostanie na dwóch dystansach – 25 km i 50 km. • Zawodnicy startujący na dystansie 25 km, będą mieli do pokonania jedną pętlę trasy o długości 25 km, zaś startujący na dystansie 50 km, będą musieli pokonać dwie pętle. • Limit czasu: • 25 km – 5 godziny • 50 km – 7 godzin, limit dla punktu kontrolnego na 25 km wynosi 3,5 godz. • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

VIII. Warunki uczestnictwa. • W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy: • do dnia 21 września 2019 r. ukończyli 18 lat. • dokonali zgłoszenia on-line, • dokonali zapłaty wpisowego • otrzymali numer startowy i chip zwrotny. • Podpisali oświadczenie w biurze zawodów • Zapisy na Bieg ULTRA PAZUR, rozpoczną się 5 lipca 2019 r.o godz. 20:00 i trwać będą do osiągnięcia limitu startujących, lub najpóźniej do 14 września 2019 do godz. 20:00 • W przypadku wolnych miejsc, zapisy będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu wydawania pakietów tj. 20.09.2019 roku (wszystkie dystanse), oraz w dniu 21.09.2019 r. • Limit uczestników będzie wynosił: • Dla dystansu 25 km – 140 uczestników • Dla dystansu 50 km – 60 uczestników W przypadku większej liczby zawodników, chętnych do wzięcia udziału w Biegu, decydować będzie kolejność wpłat • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian limitów na poszczególnych dystansach. • Zapisy na bieg, prowadzone będą za pośrednictwem strony internetowej www.zapisy.inessport.pl .Opłaty startowe : Od 5 lipca 2019 do 31 lipca 2019 • 25 km – 50 pln • 50 km – 70 pln Od 1 sierpnia 2019 do 14 września 2019 do godziny 20.00 • 25 km – 60 pln • 50 km – 80 pln • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay na wskazanej stronie www.zapisy.inessport.pl Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. 10. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. 11. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Organizatora. 12. Wpisowe wpłacone po 01.09.2019 nie gwarantuje odbioru pełnego pakietu startowego.
13. W ramach opłaty startowej zawodnik będzie miał zapewnione: • profesjonalną koszulkę biegową • zestaw napojów Sponsora ( Powerade , Kropla Beskidu , Adez ) • unikatowy medal za ukończenie zawodów, • numer startowy i agrafki, • ciepły posiłek po zawodach, • zwrotny chip do pomiaru czasu, • pomiar czasu, • zabezpieczenie medyczne, • dobrze zaopatrzone punkty odżywiania na trasie zawodów, • ubezpieczenie NNW, 14. Tylko odpowiednie zgłoszenie i dokonanie wpłaty gwarantuje miejsce na ostatecznej liście startowej i udział w biegu. O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego. 15. W przypadku rezygnacji z udziału w biegu Organizator nie zwraca wpisowego. 16. Dopuszcza się możliwość przeniesienia pakietu startowego do dnia 7.09.2019. W takiej sytuacji, zainteresowane osoby dokonują rozliczenia między sobą, bez udziału Organizatora. 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika bez podania przyczyny. 18. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowych sportów biegowych. 19. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji Biegu. 20. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów. Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto. 21. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu SMS z wynikiem. • Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

IX. Klasyfikacje Podczas Biegu ULTRA PAZUR prowadzona będzie klasyfikacja generalna 3 Najszybszych osób w 2 klasyfikacjach : OPEN kobiet i mężczyzn na każdym z dystansów tj. 25 i 50 km .

X. Świadczenia 1. Każdy zawodnik biorący udział w Biegu, będzie miał zapewnione: • profesjonalną koszulkę biegową , numer startowy i agrafki , • unikatowy medal za ukończenie zawodów, • zabezpieczenie medyczne, • dobrze zaopatrzone punkty odżywiania na trasie zawodów (woda Kropla Beskidu , napoje izotoniczne Powerade , Coca-Cola , przekąski , owoce , czekolada , ) • ciepły posiłek na mecie , • ubezpieczenie NNW, • Na punktach kontrolnych i na mecie będzie dostępna podstawowa pomoc medyczna. Uczestnik jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że ze względu na charakter biegu, organizator nie zapewnia na trasie opieki medycznej w pełnym zakresie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek wypadków lub problemów zdrowotnych uczestników w trakcie i w następstwie Biegu ULTRA PAZUR

XI. Dane osobowe 1. Dane osobowe uczestników Biegu ULTRA PAZUR będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 2. Dane osobowe uczestników Biegu ULTRA PAZUR będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu ULTRA PAZUR obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu ULTRA PAZUR 6. Poprzez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. poza 1000. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. 7. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 8. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r, DZ.U. poz. 1000 . Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XII. Kary • Organizator zastrzega sobie możliwość nałożenia na zawodnika kary (karne minuty w wymiarze -30 minut ) w przypadku: • skrócenia trasy, • śmiecenia na trasie • niszczenia zasobów Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego • Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji zawodnika w przypadku: • pomocy w trakcie trwania Biegu osób trzecich • zmiany oznaczonej trasy • znaczącego skrócenia trasy • pominięcia punktu kontrolnego z pomiarem czasu • nieposiadania przez zawodnika numeru startowego lub chipa do pomiaru czasu przy bucie. • wielokrotnego śmiecenia na trasie • nieprzestrzegania Regulaminu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego • nieprzestrzegania zasad Fair Play 3. Wszelkie protesty i uwagi zawodników należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Zawodów, w czasie do 1 godziny od ukończenia przez zawodnika Biegu. 4. Decyzja o nałożeniu na zawodnika kary lub dyskwalifikacji, leży w gestii Dyrektora Zawodów, wyznaczonego przez Organizatora.

XIII. Postanowienia końcowe. 1. Każdy zawodnik biorący udział w Biegu, zobowiązany jest do posiadania: • naładowanego telefonu komórkowego • folii NRC • osobistego kubka, wielokrotnego użytku • widocznego numeru startowego • chipa do pomiaru czasu zamontowanego przy bucie 2. Bezwzględnym obowiązkiem uczestników jest informowanie Organizatora lub wolontariuszy o wszelkich zaobserwowanych problemach ze zdrowiem lub samopoczuciem własnym lub innych uczestników, a
także o wszelkich zaobserwowanych na trasie problemach, które mogłyby uniemożliwić pozostałym uczestnikom bezpieczne ukończenie biegu. • W trakcie biegu uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, związaną ze stromymi podbiegami, zbiegami, naturalnymi przeszkodami (zwalone drzewa), podmokłymi terenami itd., oraz możliwością spotkania dzikiej zwierzyny. 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach promocyjnych Biegu Ultra PAZUR na stronie internetowej Organizatora oraz w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za rzeczy zagubione lub pozostawione przez uczestników w trakcie trwania wydarzenia. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom i ich mieniu w trakcie trwania wydarzenia 9. Niektóre zapisy niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie o czym uczestnicy biegu zostaną poinformowani mailowo lub na odprawie przed rozpoczęciem biegu. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania przyczyny. 11. W sprawach, które nie zostały szczegółowo ustalone postanowieniami niniejszego regulaminu, prawo ostatecznej decyzji mają organizatorzy biegu. 12. Świadczenia organizatora w ramach opłaty startowej obejmują ubezpieczenie NNW. Organizator zaleca wykupienie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia NNW przez uczestników we własnym zakresie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze

    Kategorie

    Miasto Płock – wspierające wydarzenia związane ze sportem, zdrowiem, rekreacją i ekologią, udzieliło również wsparcia naszej inicjatywie organizacji biegu Ultra Pazur. 🙂 Bardzo dziękujemy za zaufanie 🙂

    © 2020 ULTRA PAZUR CIERSZEWO . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.